Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Bertalan apostol emléknapja - augusztus 24.

„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”

Neve körül kérdések jelennek még, Máté, Márk, Lukács evangéliumában és az apostolok névsorában mint Bertalan jelenik meg, János viszont Natanaelként említi. A Bertalan – ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia – a családi, a Natánael pedig a személyneve lehet. ( Mint például, Simon, Jónás fia).

Elhívatásának Szentírásbeli történetét János evangéliumában olvashatjuk:

„Másnap, amikor Jézus Galileába készült menni, találkozott Fülöppel. Azt mondta neki: »Kövess engem!« Fülöp Betszaidából való volt, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaellel, és elmondta neki: »Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták: Jézust, József fiát Názáretből.« Natanael erre megjegyezte: »Jöhet valami jó Názáretből?« Fülöp azt felelte neki: »Gyere és lásd!« Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: »Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.« Natanael megkérdezte: »Honnan ismersz engem?« Jézus azt felelte: »Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.«Natanael azt válaszolta: »Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!« Jézus erre így szólt: »Mivel azt mondtam neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél.« Aztán hozzátette: »Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.«”

Az Érdy kódexben leírt legendájában a Szentlélek eljövetele után visszament Indiában vagy Örményországba ment. Astaroth bálvány templomában.panaszolták, hogy a bálvány nem segít rajtuk.Egy Beryt nevű ördögöt árulta el, hogy Bertalan tüzes láncokkal kötözte meg. Azt is elmondta, hogy Bertalannak már húsz esztendeje sem ruhája, sem cipője „meg nem szennyesedtek”. Istennek szent angyalai járnak ővele, kik sem éhezni, sem fáradni nem hagyják. Mindent tud, és minden nyelven szól. Démonokat űzött, sokak szabadulása kötődött nevéhez. Örményországban, Asztragész király ölte meg kegyetlen módon:

Michelangelo a Sixtus-kápolnában az utolsó ítélet című képen úgy ábrázolja, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja (a bőrön a hagyomány szerint Michelangelo képmása látható).

Egy pécsi monda megemlékezik egy Bertalan nevű remetéről, akinek története a Bertalan-kápolnához fűződik. A remeték a török elől a Mecsek erdőségeibe menekültek. Bertalan barát azonban a kápolna kincseit egy közeli barlangba rejtette el. A törökök követelték rajta a kincseket.

Hasonlóan kínozták meg, mint a vértanút is. A kincsek lelőhelyét azonban nem adta ki.

„...Szent Bertalanban szép példát lelünk, kiböl tanúlhassunk;

Iésusért türnünk hogy minkis tudhassunk.(...)

Az mi börünket minkis nyúzhattyuk, Iesus szerelméért;

Há távoztattyuk szivünktöl gonosz vért.

Adgy Szent Bertalan, téged követvén, börünket ne szánnyuk:

Jesusért türvén testben, meg-nem bánnyuk.

Dicsöség légyen Szent Háromságnak, Mindenkoron: Amen.

Szent Bertalannak ez dicsíret légyen.”

 

Források:

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_bertalan_apostol

http://mek.niif.hu/05800/05873/html/rmkt0529/rmkt0529.html

https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent136.html

 

Kép: Az ifjabb Pierre Le Gros szobra a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban