Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Szent Ágoston emléknapja - augusztus 28. Kisasszony hava

"..megfelhőzték és elhomályosították a szívemet.."

Szent Ágoston ( Aurelius Augustinus) észak-afrikai származású latin egyházatya, Hippó püspöke. Édesanyja Szent Mónika kereszténynek nevelte, de csak későn keresztelkedett meg. Kicsapongó életet élt, édesanyja könnyeit és imáit ajánlotta fel üdvösségéért. Diákként ismerte meg Karthagóban Cicero: Hortensius című dialógusát, mely fölkeltette benne a filozófiai érdeklődést. A Szentírás olvasása kezdetben nem vonzotta, főként nyelvezete és stílusa miatt. Így írt erről a korszakáról: „Olyannyira megfelhőzték és elhomályosították a szívemet, hogy nem különböztettem meg többé a szeretet derűjét az érzéki örömök sötétségétől. Zavarosan vibrált előttem mindkettő, és elsodorták éretlen életemet a bűnös vágyódások örvényei felé, majd alámerítettek a gonoszságok zúgó mélységeibe. Megnövekedett rajtam haragod, és én nem tudtam róla. Megsiketültem halandóságom lánca csikorgásán, és ez kevély lelkemnek volt a büntetése.”

Milánóban Szent Ambrus prédikációi segítették megtérését. Elgondolkodott az igén: „A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” Végül misztikus élmény indította el a megtérés útján. Egy keresztény ismerőse észrevette Ágostonnál Szent Pál leveleit. Lelkesedéssel mesélte, hogy két trieri barátja hogyan tért meg Remete Szent Antal életrajzának olvasásától. Ágostont ez nagyon megrendítette:

,,A tanulatlan szerzetesek a pusztában fölkelnek, és belépnek a mennyek országába, mi pedig a tudományunkkal egyetemben nyomorult szenvedélyeinkben fetrengünk!''

Levetette magát a földre a kertben egy fügefa alatt. „ Sírt, mert a szívét egymással ellentétes erők feszítették, és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: « Meddig még, Uram? » (…) És akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: «Tolle-lege, tolle- lege », azaz « Fogjad-olvasd, fogjad-olvasd!» . Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél ütötte fel: « Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen! » (Róm 13,13).

Harminckét év kellett, hogy eljusson az Úrhoz: „Oly későn szerettelek meg Téged, te mindig új és régi Szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez: Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat; illatod felhője felgomolygott és belélegeztem, és most epedek utánad; megízleltelek, és most éhezem és szomjazom Rád; megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely Tőled való.''

Szent Ambrus megkeresztelte, élete megváltozott, később papi, majd püspöki teendőkkel bízták meg. Fel kellett adnia tanulmányait, a szemlélődő életet, elbúcsúzott barátaitól vállalva a fáradságos szolgálatot. A püspöki teendők ellátása mellett 113 könyvet és 218 levelet hagyott maga után. Ezekben az írásokban követni lehet az egyetemes és az afrikai egyház összes korabeli vitáját.

Műveit halála után tanítványa és barátja, calamai Possidius rendezte, aki megírta életrajzát is. A Vallomások (Confessiones)című műve Istenhez szóló ima formájában mutatja be életében a kegyelem működését. A De civitate Dei, 'Az Isten városáról' című műve akkor született, amikor 410-ben a gótok elfoglalták Rómát. Amikor meghalt, 430. augusztus 28-án a vandálok már hónapok óta ostromolták Hippó városát. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd Liutprand 722-ben átvitette Páviába.

Ágostont követik a szemlélődést és lelkipásztorkodást ( vita contemplativa és vita activa) egyeztetve – akár közvetve – az ágostonrendiek, premontreiek, dominikánusok, trinitáriusok, és a magyar pálosok.

Szent Ágoston Vallomásai itt is megtalálhatóak:

http://mek.niif.hu/04100/04187/04187.htm

Másik fordítás:

http://filozofia.uni-miskolc.hu/.../AugustinusVallomasok.pdf

Az Isten városáról:

https://web.archive.org/.../Christianity/Augustinus_mag.html

Szent Ágoston regulája:

https://web.archive.org/.../http://www.opraem.hu/REGULA.htm

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent140.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hipp%C3%B3i_Szent_%C3%81goston

A kép: Szent Ágoston megtérése, Fra Angelico festménye