Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A sebastei 40 szent vértanú emléknapja - március 10. böjtmás hava

"....a lelkünk azonban nincs alávetve semmiféle kívülről jövő erőszaknak...''

 
A sebastei XII. Légió vértanú katonái voltak Örményországban, Szent Balázs városában. Konstantin uralkodótársa, Licinius, a császárral való ellentéte után tiszti rangjától megfosztotta, és halálra ítélte azt, aki nem tagadta meg hitét. Ők negyvenen röviden és határozottan kijelentették: ,,Keresztény vagyok. Hatalmad van a testünkön, amelyet megtanultunk megvetni; a lelkünk azonban nincs alávetve semmiféle kívülről jövő erőszaknak''. A helytartó lassú kínnal járó fagyhalálra ítélte őket. Egy ott található fürdőházban meleg fürdőt készíttetett azoknak, akik meginganak. Önként vetették le ruhájukat, és siettek szenvedésük helyére. Így imádkoztak :

,,Urunk, negyvenen kezdtük el a harcot; ne engedd, hogy negyvennél kevesebben kapjuk meg a győzelmi koszorút!''

Egy közülük mégis feladta, de megfagyott teste már nem bírta ki a langyos fürdőt. A legenda szerint az egyik őr viszont látomást látott: égi sereg osztotta ki a hősöknek a győzelmi koszorúkat. ,,Keresztény vagyok'' kiáltással bajtársaihoz futott a jégre, így betelt a fogadott szám. A negyvenes szám a megtisztuláshoz kötődik: Jézus Krisztus és Illés is negyven napig böjtölt, így menekült meg Ninive, és ennyi a gyermekágyas asszony tisztulásának napja is.

A sebastei vértanúk utolsó üzenete nekünk is szól:

„Most van itt a megfelelő idő mindazok számára, akik meg akarnak menekülni. Itt az alkalom a bűnbánatra és a jótettekre mindannak, aki nem akarja ezeket a távolabbi jövőre halasztani. Kiszámíthatatlan a dolgok folyása; azért azzal törődjetek, ami jámborrá tesz benneteket! Éljetek tiszta, Istennek átadott életet! Akkor majd eltörlik korábbi bűneitek adóslevelét... Mindenekelőtt pedig gyakoroljátok a szeretetet! Egyedül ez vezesse tetteiteket, mert ez követi a testvériség isteni törvényét. Testvérünkben, akit látunk, a láthatatlan Istent tiszteljük. Éppúgy érvényes ez azokra a testvérekre, akik ugyanattól az anyától származnak, mint mindazokra, akik szeretik Krisztust. Urunk és Üdvözítőnk is azt mondotta, hogy nem csupán a vérrokonok, hanem mindazok is valóban testvéreink, akik feddhetetlen életükkel meg akarnak felelni hitbeli meggyőződésüknek, és így közös mennyei Atyánk akaratát teljesítik...”

Meletiosz, Aëtiosz, Eutükhiosz, Kürion, Candidus, Angiasz, Caius, Kudion, Herakliosz, Johannesz, Theophilosz, Sisinius, Samaragdus, Philoktemon, Gorgoniosz, Kürillosz, Severianus, Theodulosz, Nikallosz, Flavius, Xanthiosz, Valerius, Hészükhiosz, Domitianus, Domnus, Helianosz, Leontiosz, akit Theoktisztésznek is neveznek, Eunoikosz, Valens, Acacius, Alexander, Vikratiosz, akit Bibianusnak is neveznek, Priscus, Szacerdon, Ekdikiosz, Athanasziosz, Lüszimakhosz, Claudius, Ilesz és Meliton.

Forrás:

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0310-298.html

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/negyven_vertanu