Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

Boldog Gertrúd emléknapja - augusztus 13. Kisasszony hava

Árpád-házi Szent Erzsébet legkisebb leánya

Boldog Gertrúd Árpád-házi Szent Erzsébet és Türingiai Lajos legkisebb leánya volt. (Lipsius Zsófiának nevezi.) Édesanyja már akkor Istennek ajánlotta, amikor a szíve alatt hordta őt. A Wetzlar közelében lévő altenbergi premontrei apácáknál nevelkedett. Édesapja születése előtt pár héttel halt meg, amikor 1227-ben keresztes háborúba kellett vonulnia II. Frigyes császár oldalán. Gertrúd nyolcéves korában részt vett édesanyja szentté avatási szertartásán. Nem hagyta el a kolostort: fogadalmat tett, majd 1248-ban, 21 éves korában apátnő lett. Szép templomot emeltetett a Boldogságos Szűz és Szent Mihály főangyal tiszteletére. „Ezeknek homlokzatára tetteivel írta föl kedves jelmondatát: «Minél magasbak vagytok, annál mélyebben alázkodjatok!»” Édesanyja példáját követve külön házat építtetett a kolostor mellé a szegények és betegek befogadására. Másban is követte Szent Erzsébetet: „Látta anyját, amint a feszület előtt letesz minden asszonyi ékszert, mert úgy ítélte, hogy nem ékesítheti magát a szolgáló, amikor urának egész testét sebek borítják.”

A vendégházban a szegények és betegek alázatos szolgálója, a keresztes lovagi eszmény és a keresztény fejedelmek közti egyetértés megőrzésének buzgó támogatója volt. IV. Orbán pápa engedélyével a keresztes hadakhoz akart csatlakozni. „S mivel maga nem vitézkedhetett karddal, szent anyjának, Erzsébetnek példájára, az irgalom tetteivel, betegek és sebesültek ápolásával óhajtott résztvenni”. A betegek fürdetése közben egyszer ezt mondta: „Milyen gyönyörű, hogy megengedtetik nekünk, hogy megfürdessük a Megváltót!”

Fontosnak tartotta kibékíteni a haragosokat. Egy ízben, mikor ez nem sikerült, imádkozni kezdett. Amint megemlítette Jézus édes nevét, „hirtelen fenevad oroszlán toppant eléje, szelíden lábához

görnyesztvén sörénnyel koronázott fejét, de szemeivel villámokat szórva a pörpatvarkodókra.”

A legenda szerint „az ég is megdicsőíté alázatát” egy ízben az általa kimosott lepedőt láthatatlan kezek a emelték a levegőbe, s a verőfényben addig tartották, amíg teljesen megszáradt.

A nővérek közül vezeklésével tűnt ki. "Önmagáról egészen megfeledkezett, és a nővérek javáért áldozta föl magát. Alighogy IV. Orbán pápa elrendelte Úrnapjának ünnepét, 1270-ben Gertrúd az elsők között vezette be kolostorában. Amilyen az élet, olyan a halál, azaz a szent életre szent halál következett" 70 éves korában. (Hevenesi Gábor a 17. század). Szobrával ékesített sírja egykori kolostorának templomában található.

VI. Kelemen pápa 1311-ben a kolostor számára engedélyezte Gertrúd tiszteletét. Ezt 1729- ben az egész premontrei rendre kiterjesztették. Ünnepét augusztus 13 - án tartják. XIII. Benedek 1729-ben ünnepének megülését teljes búcsúval tette fényesebbé.

„Jézus Szivének drága szép virága!

Benned a menny s a föld ölelkezett:

Erényeidben a menny földre hága …

Oh, nyújts nekünk is példát s őr-kezet!”

 

Források:

http://www.ppek.hu/konyvek/Rosty_Kalman_Magyar_szentek_legendai_1.pdf

http://www.ppek.hu/konyvek/Hevenesi_Gabor_Regi_Magyar_Szentseg_Ungaricae_Sanctitatis_Indicia_1.pdf

 

A kép forrása:

https://norbertinevocations.wordpress.com/2011/08/13/blessed-gertrude/