Szeretettel köszöntjük a

Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia

h o n l a p j á n !

A csanádi püspökség joghatósága alatt 1993-ig

A Csanádi Püspökség joghatósága alatt

Az 1952-es évben a legszomorúbb eseménye volt az egyházközségnek, hogy dr. Domanek Pál prelátus, apátplébánost állami nyomásra áthelyezték Békésszentandrásra.

Utóda Borbás Pál pápai kamarás lett. 1953. április 28-án temették el Békéscsabán dr. Domanek Pál békésszentandrási plébánost, aki a városban halt meg. Elhelyezéséig 18 évig volt a város plébánosa. A temetési szertartást Fetzer József szarvasi apátplébános végezte. 1954-ben a templom tetőzetének bádogozását nem tudták kijavítani, mert az ÁEH nem utalta ki a javításhoz szükséges bádogot. Június 12-én Szegeden pappá szentelték Petrovszki György békéscsabai születésű ifjút. 1956-ban sikerült megjavítani a templom tetőzetét. 1957-ben a Városi Kórház vezetőinek fölkérésére a betegek lelki ellátására Sall László és dr. Faragó László segédlelkészek kaptak megbízatást. Az Actio Catholica a külföldi segélyadományok szétosztására segítséget kért, raktár biztosítására. A helyi Vöröskereszt Szervezetével együttműködve osztották szét a segélyeket a rászorulóknak. 1958. június 8-án Baji János békéscsabai születésű ifjút pappá szentelik Szegeden. 1959 januárjától engedélyt kap a plébánia gyermekmisék tartására. A gerendási plébános, Korompai János a templomának 100 éves évfordulóján és az egyházközség 50. évfordulója alkalmából engedélyt kapott, hogy Békéscsabán prédikálhasson és gyűjtést rendezzen az anyagiak előteremtésére. Gerendás korábban Csaba fíliája volt. Bielek Gábor lett a káplán. 1960-ban Barnácz Mihály lett a kántor. Az egyházközség ingatlanjainak államosítása ellen kérelmet nyújtott be az egyházközség a Városi Tanácshoz. A Tanács VB az 1960. október 27-én hozott határozata szerint a templomot, a plébánia épületét a hozzá tartozó telekkel együtt az állami tulajdonba vétel alól mentesítette. Felújították a templom villanyhálózatát.

1961-ben az Állami Egyházügyi Hivatal a plébános havi államsegélyét havi 700 Ft-ban állapította meg. Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal a plébánia telkéből kisajátított 66.4 négyszögöl területet hivatali épületének bővítésére. Kártalanítási összegül felajánlott 39.978 Ft. összeget. A kisajátítás ellen az egyházközség nem tiltakozott, mivel a kisajátítás közérdekből történt. Augusztusban a templom egyik tornyát és a tetőt viharkár érte. 1963-ban az elsőáldozási oktatás március 25-én kezdődik és május 24-ig tartott, két csoportban. Az első csoportot Csabay Béla, a másodikat Baji János káplán vezette. 1964-ben Priskin György lett a sekrestyés és Priskin Györgyné a harangozó. 1965-ban az egyházközség képviselő testülete dr. Nyírő Alfonz egyházi ügyészt választotta meg világi elnökének. 1966. szeptember 18-án dr. Ijjas József püspök bérmálást tartott. A római katolikus Ó-temető (Ligeti) birtokrendezése 1966-ban megtörtént. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy mely területek kerülnek a Magyar Állam tulajdonába, melyek lesznek a katolikus egyházközség és az Izraelita Hitközség tulajdonai. 1967-ben Kovács Andor és Réthy István lett a káplán. 1968. március 10-én a főpásztor a pápa által meghirdetett Hit év kapcsán szentmisét és prédikációt tartott a templomban. Udvardy püspök úr vezetésével 1969. április 10-én tanácskozást tartottak Szegeden a csanádi és a Magyarországra eső nagyváradi egyházmegye esperesei az egyházi bevételek kérdésében.

1970-ben új helyrajzi számot (4333) kapott a Szarvasi úti temető, mely 10 kataszteri hold és 560 négyszögölet tesz ki. Május 26-án ismeretlen tettes betört a plébánia épületébe, és onnan kisebb dolgokat vitt el 2 800 Ft értékben. A tettest nem tudta a rendőrség kézre keríteni. Ritti Gyula fehérgyarmati plébános hálás levélben köszönte meg az árvízkárosultak javára gyűjtött adományt. Saját kérésére Bielek Gábor kerül Békéscsabára káplánnak. Borbás Pál c. prépost, kerületi esperes plébános 1971. február elején Szolnokra utazott gyógykezelésre, és ott március 8-án meghalt. Ott is temette el főpásztora. Bielek Gábor segédlelkész lett az adminisztrátor az új plébános beiktatásáig.

A püspök úr 1971. július 1-jével Mátai-Tóth József endrődi plébánost nevezte ki plébánosnak Békéscsabára. Október 31-én volt a beiktatása. 1972-ben a templom búcsúját nagy ünnepélyességgel tartották meg. Lelkigyakorlattal készültek rá, három estén keresztül. Dr. Pataky Kornél nagyprépost, irodaigazgató mutatta be az ünnepi szentmisét. Előtte körmenetet tartottak a Szent Antal képpel. November hónapban a templom padlását letakarították. 1973-ban villamosították a harangokat. Felállították az ideiglenes szembe oltárt. Februárban volt 100 éves a békéscsabai Rózsafűzér Társulat. P. Faddy Ottmár O. F. M. tartotta a nagyböjti lelkigyakorlatot. Karácsonyra elkészült az új szembe oltár és az új hangosító berendezés. Az éjféli mise előtt Bielek Gábor vezetésével a fiatalok áhítatot tartottak gitáros énekek kíséretében. Az éjféli misét Perlaki Flórián káplán végezte mintegy kétezer hívő jelenlétében. 1974 januárjától a főpásztor Békés két fíliáját (Murony és Kamut) Békéscsabához csatolta. A templomba elektromos padfűtést szereltek. Június 23-án volt a templomban a szentévi ünnepség. A főpásztor mutatta be a szentmisét. A környék papjai és hívei zarándokoltak Békéscsabára. Ebben az évben beállványozták a templomot, és elkezdték a kifestését. 1975. június 29-én 63 gyermek volt elsőáldozó. Ez év augusztusában fejeződött be a templom festése. Szeptember hónapban négy kispap vonult be a papneveldébe. Balogh József (váci megyésnek) Egerbe, Guliga György, Kárpáti László és Domokos Jenő Szegedre. December hónapban Bielek Gábor káplán megkezdte Telekgerendáson a misézést.

1976-ban bevezették a plébániára a földgázt. Augusztus 13-án meghalt Etele Gábor káplán. Budapesten temették el. 1977. október 10-én a főpásztor 282 fiatalnak osztotta ki a bérmálás szentségét. 57 elsőáldozó volt. Október 16-án Szt. László 900 éves jubileuma alkalmából a püspök úr rendelkezése alapján a templomban Szt. László ünnepség volt. 18 pap misézett együtt a püspök úrral. A megye minden részéből jöttek zarándokok. A Szarvasi úti temetőhöz tartozó terület egy részét eladta az egyházközség. 1978. június 11-én 10 órakor tartotta ezüstmiséjét Bielek Gábor segédlelkész. A szentbeszédet Gyulay Endre szegedi spirituális mondta. A plébánia épületét kívülről tatarozták, a templom körül a fal tövében betonsávot készítettek az esővíz elvezetésére. 1979-ben 148 keresztelés, 56 házasságkötés és rendezés, 95 temetés volt. 1980 márciusában a plébános betegsége miatt Budapestre utazott kórházi kezelésre, ahol április 11-én meghalt életének 68. évében. A Szarvasi úti temetőben temették el április 19-én. A temetést a püspök úr végezte A megárvult plébánia vezetésére Bielek Gábor kapott adminisztrátorként megbízatást. A gyász után nagy öröm volt a két újmise. Guliga György június 15-én mutatta be első szentmiséjét szülővárosában. Szónoka Gyulay Endre spirituális volt. Június 22-én Kárpáti László újmiséje volt. Szónoka Etele György piarista atya.

A főpásztor Gyenes Mihály újkígyósi plébánost, piarista szerzetest nevezte ki Békéscsabára plébánosnak. Hivatalát július 1-jén foglalta el. Szeptember 5-én Gyenes plébánost a Gyulai Esperesi Kerület esperesévé nevezte ki főpásztora. Október 5-én bérmálás volt. 180 személy bérmálkozott.

Bielek Gábor káplán gyulai plébánosi kinevezést kapott. Bielek Gábor örökre beírta nevét a plébánia történetébe és a hívek szívébe. Bajnai István lett a káplán. Szeptember 30-án a betegek kenetének közös kiszolgáltatásakor közel 200-an vették fel a szentséget. 1981-ben kifestették a plébánia szobáit. A templomba új hangerősítő berendezést szereltek be. A plébánia udvarának hátulsó részében hittantermet rendeztek be. A hétköznapi szentmisék előtt a hívek közösen imádkozzák a rózsafűzért. 181 volt a keresztelések száma, 33 a házasságkötéseké 121 volt a temetés. 1982-ben a hitoktatásba besegít Csomós Mária okleveles hitoktató. A templom ablakait a jobb hőszigetelés miatt megkettőzték. Kárpáti László lett a káplán. A káplán autójának is garázst készítettek a plébánia udvarán. A templomi perselyeket ismételten föltörték. Baranka István gondnok 80 éves korát elérve lemondott tisztségéről. Nagy lelkiismeretességgel végezte hosszú éveken át munkáját.

1983. január 19-én meghalt Aradi József káplán. Laurinyecz Mátyás lett az új gondnok. Március 9-én kántorok, sekrestyések napját rendezte meg a plébánia. 36 személy jelent meg a találkozón. Négy új színes üvegablakot helyeztek el a templomban, Mohay Attila alkotásai. Március 25-én ünnepélyesen megnyitották a Jubileumi Szentévet a templomban. A templomot a főpásztor jubileumi búcsú elnyerésére jelölte ki. A nagyböjti lelkigyakorlatot dr. Péteri Pál igali plébános vezette, Békéscsaba szülötte. Kárpáti László káplán 18 ministránssal a Balaton partján táborozott. Máriagyűdre zarándokoltak a hívek a nyár folyamán. 73 volt az elsőáldozók száma. A hívek különös lelkesedéssel díszítették a templomot és bőségesen adakoztak központi gyűjtésekre is. 1984 tavaszán az esperesi kerület itt tartotta ülését. 15 pap jelent meg a kerületből. Itt volt mindenki. Június 17-én 172 fiatalt bérmált meg a főpásztor. Ebben az évben 100 éves volt a Ligeti úti temető kápolnája. Betonjárda és ravatalozó hely készült. Felújították az orgonát, új elektromos játszóasztal készült. Győrben és Sopronban jártak zarándoklaton a hívek, valamint a plébános vezetésével kis csoport Rómában. A betegek szentségét 181-en vették föl a templomban. 1985 tele nagyon hideg volt. A szenteltvíz befagyott a tartóban. Ebben az évben ünnepelték a templom felszentelésének 75. évfordulóját. Ez alkalomból kiállítást is rendeztek. Június 26-án Városvédő egyesület alakult, melybe a plébánost is meghívták. Priskin György sekrestyés nyugállományba vonult. Az új világi elnök Regős János lett. A plébánost beválasztották a Hazafias Népfront Bizottságába. December 8-án Balczó András olimpiai bajnok előadást tartott a plébánián. Sóki Lajos az új sekrestyés. Szeptemberben iskolai hitoktatás indul heti 2 órában, mert 11-en jelentkeztek. Világi hívek képzésére Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam indult a plébánián, Sófalvy Márton vezetésével. 12-en jelentkeztek. Nyugalomba vonult 26 évi templomi szolgálat után Barnácz Mihály kántor.

1987-ben újabb színes ablakok készülnek el a templom részére. A Ligeti temetőbe hűtőberendezés került. Juhász János lett a káplán. Elkészült a "rózsa ablak" a templomban. A templomkertbe tujákat ültetnek. 1988-ban a két világháború áldozataira emlékeztek a templomban. A szentmisén a még élő bajtársak fáklyákkal álltak díszőrséget. Elindulnak az erdélyi menekültek. A plébánia pénzsegélyben részesíti őket. Jegyes kurzust indítanak a plébánián a fiatalok részére. Június 19-én bérmálás volt búcsúval egybekötve. 39 bérmálkozó volt. Felkészítésükben nagy segítség volt Csomós Mária és Bánfi Balázsné. Augusztus 1-jével a plébánost felmentette főpásztora az esperesi megbízatása alól és főesperesi kinevezést kapott. Szeptember 25-én a hívek egy csoportja Szegedre zarándokolt a Szt. Jobb előtt tisztelegni.

1989. április 2-án gyászmisét mutattak be Zita királyné emlékére. A plébánia udvarán két betonból készült mobil garázst helyeznek el. Beindul a cserkészek toborzása. Június 24-én a főpásztor megáldotta az új kultúrotthont a plébánia udvarán. Augusztus 20-án az induló új pártok képviselői is részt vettek a szentmisén. A hittanosok száma 337. Beindul a Biblia óra. Az államosított ingatlanait visszakéri az egyházközség. 3 500 erdélyi menekültet segélyeztek az év végével bezárólag. Pénz, élelem, ruha adomány.

1990 februárjában Bálint Lajos gyulafehérvári érsek személyesen jött el megköszönni a romániai forradalom alatt nyújtott segítséget. A békéscsabaiak az elsők között indultak el adományaikkal. Húsvétkor a föltámadási körmenetet 40 év után először az utcán tarthatták meg. 75 elsőáldozó volt. Leszkó István a gondnok. 45 fő Máriaradnára zarándokolt. Az új káplán Laurinyecz Mihály lett. 14 iskolában 34 hittancsoport indul be 9 világi hitoktatóval. November 25-én megjelent a Katolikus Híradó 300 példányban. 269 volt a keresztelések száma. 50 pár kötött házasságot. Karácsonyi János, történetíró, választott püspök, valamint Budinszky György és Nemeskei Andor volt plébánosokról utcát neveznek el.

1991-ben Mindszenty bíboros temetésére különbusszal mentek a hívek. Május hónapban dr. Habsburg Ottó látogatta meg a templomot. 56 hittancsoportban tanítják a hittant az iskolákban 489 gyermeknek. Kolping családok alakulnak. Az egyházközség minden a törvény által visszaigényelhető ingatlant visszakért. 1992. március 19-én visszakapta az egyházközség a Széchenyi u 5. sz alatti bérház földszintjének egy részét és a pince egy részét. Lökösházi György lemondott a kántorságról, 1992. decemberétől Kiss Mária az egyházközség kántora. Május 24-én bérmálás volt. Molnár György lett a káplán. 1993. február 1-jén hosszas betegség után elhunyt Gyenes Mihály plébános életének 69. papságának 45. évében. Február 8-án temették a Szarvasi úti temetőben. Utódául a főpásztor Guliga György békéscsabai születésű papot, püspöki számvevőt nevezte ki.


Forrás: 1.) A Békéscsaba Belvárosi Római Katolikus Plébánia 2.) Fortepan on-line fotóarchívum: Fortepan KÉPSZÁM: 119638 1950. Magyarország, Békéscsaba Belvárosi Páduai Szent Antal templom. 3.) Fortepan on-line fotóarchívum: Fortepan KÉPSZÁM: 119638 1955. Magyarország, Békéscsaba Bartoss udvar, Belvárosi Páduai Szent Antal templom. 4.) Fortepan on-line fotóarchívum: Fortepan KÉPSZÁM: 119638 1965. Magyarország, Békéscsaba Szent István tér, Belvárosi Páduai Szent Antal templom.